Przejdź do zawartości

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

porp.pl

Polityka prywatności

Informujemy, że działamy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

 

1. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

 

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

 

2. Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

 

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do danych zebranych za pomocą strony internetowej, w których Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku realizuje swoje obowiązki informacyjne, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO. Ogólna klauzula informacyjna Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku jako administratora danych osobowych znajduje się tutaj: Ochrona danych osobowych – Ogólna klauzula informacyjna na stronie internetowej bip.wup.gdansk.pl

 

3. Dane Administratora Danych Osobowych

 

Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, z siedzibą przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk zwany dalej „Administratorem”.
 

4. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”), z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@wup.gdansk.pl IOD udzieli Pani/Panu odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 

5. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

1. W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z serwisów www.wup.gdansk.pl i www.porp.pl możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania.
I tak na przykład:
a. wykorzystujemy adresy IP użytkowników do diagnozowania problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa, ankietach oraz w zarządzaniu naszą stroną www. Adres IP jest ponadto wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie).

 

6. Cookies

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwiu internetowego porp.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego porp.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisów korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

3. W ramach serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych,
b. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszego serwisu internetowego porp.pl. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie.

 

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 

8. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 

9. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pani/Pana dane przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pani/Pana danych osobowych niż ich przechowywanie, do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia.
 

10. Uprawnienia podmiotów danych

1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do:

a. dostępu do swoich danych osobowych;
b. sprostowania danych osobowych;
c. usunięcia danych osobowych;
d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania;
f. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
g. przenoszenia danych osobowych.

2. Szanujemy Pani/Pana prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

Szczegółowe informacje na temat praw Pani /Panu przysługujących związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych oraz sposobu realizacji tych praw znajdują się w tutaj: Ochrona danych osobowych – Realizacja praw osób na stronie internetowej bip.wup.gdansk.pl

 

11. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

12. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.