Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Pielęgniarki i położne potrzebne na Pomorzu!

Dodano: poniedziałek, 2 października 2017

Pielęgniarki i położne potrzebne na Pomorzu!

W Polsce niewiele ponad 5 pielęgniarek przypada na 1000 mieszkańców. W porównaniu ze Szwajcarią (ponad 17 pielęgniarek na 1000 osób), Danią (15,5/1000) czy Niemcami (13) pozostajemy daleko w tyle. Przeganiają nas również Czechy i Węgry. Statystyki nie są też łaskawe dla województwa pomorskiego – w 2016 roku wskaźnik wynosił zaledwie 4,6 co plasowało Pomorskie na ostatnim miejscu wśród wszystkich województw w Polsce. Prognozy mówią, że w 2030 na tysiąc Pomorzan przypadać będą mniej niż 3 pielęgniarki.       Czy mamy się czego obawiać?Trudna droga do zawodu

Na Pomorzu osoby, które chcą kształcić się na kierunku pielęgniarstwa mają do wyboru trzy uczelnie: Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Akademię Pomorską w Słupsku oraz  Powiślańską Szkołę Wyższą w Kwidzynie. Położnictwo oferuje tylko Gdański Uniwersytet Medyczny. Według stanu na 30.11.2016 r. liczba studentów na kierunku pielęgniarstwo na pomorskich uczelniach wynosiła 1 023 osoby, na położnictwie kształciły się 183 osoby. W roku akademickim 2015/2016 studia na kierunku pielęgniarstwo ukończyły 243 osoby, a dyplom położnej uzyskały jedynie 23.
Odpowiedź na pytanie dlaczego tak mało osób wybiera te kierunki studiów jest złożona. Proces kształcenia i zdobycia pełnych kwalifikacji jest długi i wymagający. A po ukończonej nauce perspektywy nie są zachęcające: relatywnie niskie wynagrodzenie w stosunku do ciężaru odpowiedzialności,  jaki wiąże się z wykonywaniem zawodu, zmianowość, przeciążenie dyżurami to główne mankamenty. Należy też pamiętać,  że pielęgniarstwo czy położnictwo są zawodami misyjnymi,  odpowiednimi tylko dla pewnej grupy osób –  empatycznych, cierpliwych, sumiennych.

Komu specjalizację?

Zawód pielęgniarki jest  nie tylko bardzo wymagający w codziennej pracy; niezwykle ważnym jego elementem jest również ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Udział pielęgniarek i położnych z naszego województwa w kształceniu podyplomowym  sytuuje pomorskie na 10 miejscu w kraju pod względem liczby absolwentów kończących szkolenia specjalizacyjne (tzw. specjalizacje), kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne lub dokształcające. Z danych Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z 2016 r. wynika, że tylko 15% ogólnej liczby zarejestrowanych pielęgniarek i położnych w kraju (5,4% w woj. pomorskim) ukończyło specjalizację w latach 2002-2016. Biorąc pod uwagę szybki rozwój nauk medycznych oraz sytuację demograficzną i epidemiologiczną społeczeństwa polskiego wydaje się, że liczba ta nie gwarantuje zabezpieczenia realizacji świadczeń specjalistycznych udzielanych przez pielęgniarki i położne.

Po studiach kierunek Skandynawia  

Niestety coraz częściej zdarza się, że wkrótce po ukończeniu studiów pielęgniarki/położne wybierają życie za granicą. Wyjeżdżają, ponieważ  kraje takie jak Dania, Szwecja czy Norwegia oferują im pracę w większym komforcie i ze znacznie atrakcyjniejszym wynagrodzeniem. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej okręgowe rady pielęgniarek i położnych wydały 19 953 zaświadczeń o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w UE.

Najgorzej w Gdyni i Sopocie

Z badania „Barometr zawodów” na 2017 rok koordynowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wynika, że pielęgniarki i położne stanowią grupę zawodów deficytowych praktycznie w całym województwie pomorskim, przy czym bardzo duże zapotrzebowanie na  te zawody dotyczy Gdyni i Sopotu. Jedynie w powiatach sztumskim i wejherowskim nie występują problemy kadrowe.

W czerwcu 2017 r. w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego zarejestrowane były 84 osoby bezrobotne w zawodach z grupy pielęgniarki. Wśród tej grupy  zaledwie 3 osoby posiadają specjalizację. W tym samym okresie zarejestrowanych w urzędach pracy położnych było 20. Pracodawcy  natomiast zgłosili do urzędów pracy 69 wolnych miejsc pracy  i miejsc aktywizacji zawodowej w zawodach z grupy pielęgniarki, w tym 68 ofert dotyczyło pielęgniarek bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji.

W internetowej wyszukiwarce ofert pracy Adzuna znajduje się aktualnie 75 ofert pracy dla pielęgniarek z województwa pomorskiego. Częściowo są to oferty pracy do Norwegii, Holandii, Anglii i Niemiec. Dla położnych oferowanych jest 8 miejsc pracy, w tym 1 do Niemiec.                                                                 Pielęgniarki i położne – zawód deficytowy według Barometru zawodów na rok 2017

Statystyczna pielęgniarka ma 50 lat

Problem stanowi nie tylko malejąca liczba pielęgniarek na Pomorzu. Obawy budzi też struktura wiekowa tej grupy zawodowej. Analizując dane z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych z roku 2016 można zauważyć, że na przestrzeni lat 2008–2016 średnia wieku pielęgniarek i położnych stopniowo uległa zwiększeniu.

Obecnie większość pracujących pielęgniarek to osoby w wieku 51–65 lat. W 2016 r. najliczniejszą grupę wiekową stanowiły osoby między 46 a 55 rokiem życia  (17,8%). Natomiast najmłodsze roczniki,  absolwenci szkół pielęgniarstwa w przedziale 21–25 lat  stanowią jedynie 1,8% całej grupy zawodowej w naszym województwie. Tendencja ta w grupie położnych kształtuje się bardzo podobnie.

Z prognozy dotyczącej liczby zarejestrowanych i zatrudnionych pielęgniarek i położnych wynika, że systematycznie będzie zwiększać się liczba pielęgniarek i położnych posiadających uprawnienia emerytalne. Nastąpi również brak prostej zastępowalności pokoleniowej pielęgniarek i położnych spowodowany drastyczną różnicą ponad 100 tys. osób nabywających uprawnienia emerytalne a liczbą osób nabywających uprawnienia do wykonywania zawodu.

 

Priorytet samorządu

Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed  samorządem województwa pomorskiego  w obszarze zdrowia jest dbanie o jak najlepszy stan zdrowia mieszkańców województwa oraz dostęp do usług zdrowotnych. W odpowiedzi na rosnące niedobory kadrowe oraz niepokojące statystki dotyczące zawodów pielęgniarki i położnej, we wrześniu tego roku został utworzony Zintegrowany Zespół ds. Strategii i Organizacji Opieki Pielęgniarskiej i Położniczej w Województwie Pomorskim, którego zadaniem jest rzetelna ocena stanu pielęgniarstwa w województwie, określenie potencjalnych zagrożeń i opracowanie działań naprawczych, a także zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa opieki oraz wyników klinicznych i finansowych w województwie pomorskim poprzez optymalizację obsad pielęgniarskich. Czasu jest coraz mniej, a lista wyzwań bardzo długa. Jednym z najważniejszych  jest na pewno zachęcenie osób młodych do podjęcia kształcenia na kierunkach pielęgniarskich i położniczych.

 

Opracowano na podstawie danych WUP Gdańsk oraz Raportu Naczelnej Rady  Pielęgniarek i Położnych. Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych, W-wa, marzec 2017 r.