Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Imigranci szansą dla Pomorza

Dodano: piątek, 25 sierpnia 2017

Imigranci szansą dla Pomorza Rosnący w ostatnim okresie deficyt pracowników spowodował zwiększone zainteresowanie pomorskich pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców, w szczególności obywateli Ukrainy. W 2016 r., w porównaniu do roku poprzedniego, odnotowano ponad 2,5 krotny wzrost zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom zza wschodniej granicy.Pomorscy pracodawcy deklarowali chęć zatrudnienia ponad 67 tys. cudzoziemców, tj. średnio 5,6 tys. osób miesięcznie, w I półroczu 2017 r. już 8,8 tys. miesięcznie. W  pierwszym półroczu br. pomorscy pracodawcy chcieli zatrudnić na podstawie oświadczeń  64,6 tys. pracowników ze Wschodu, czyli prawie tyle, co przez cały rok 2016, ponad 92% oświadczeń dotyczyło obywateli Ukrainy.


W związku z napływem obcokrajowców do Polski, kwestia uregulowań w zakresie ich przyjmowania i zatrudniania jest koniecznością. W odpowiedzi na to, od 01.01.2018 r. obowiązywać będą nowe regulacje dotyczące zatrudniania cudzoziemców zawarte w Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw do treści ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej: ustawa)1.

Nowe przepisy dotyczyć będą cudzoziemców, wykonujących w naszym kraju pracę krótkoterminową, w tym m.in. obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, którzy będą mogli skorzystać z uproszczonej procedury dostępu do rynku pracy.

W myśl nowelizacji ustawy, obok zezwoleń na pracę, które będą mogły zostać wydane przez wojewodę na okres do 3 lat (tzw. wpis wielosezonowy), wprowadzony zostanie nowy typ zezwolenia -  zezwolenie na pracę sezonową, które wydawane będzie przez starostę na okres 9 m-cy w roku kalendarzowym.

Wprowadzony również zostanie nowy typ oświadczenia – oświadczenie o powierzeniu (a nie jak dotychczas: o zamiarze powierzenia) wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Ponadto, nowela ustawy przewiduje utworzenie rejestru pracy cudzoziemców, zawierającego informacje dotyczące zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem przepisu dotyczącego oświadczeń o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, która byłaby
wykonywana po dniu 3 grudnia 2018 r. oraz z wyjątkiem przepisów o przekazywaniu przez organy Krajowej Administracji Skarbowej wojewodom i starostom informacji o podmiotach powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom.[1] Dz. U. z 2017r., poz. 1543.