#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Dołącz do nas

Dodano: Wtorek, 30 maja 2017 (10:46)Serdecznie zapraszamy Państwa do przyłączenia się do partnerstwa w ramach PORP.
Wystarczy pobrać poniższy plik, wypełnić i przesłać na adres porp@wup.gdansk.pl

Informacje o Partnerze PORP


Współpraca partnerów PORP odbywa się na następujących zasadach:


  • Każdy z partnerów jest wpisywany do „Bazy partnerów PORP”. Na stronie internetowej www.porp.pl w zakładce „Partnerzy” umieszczone są najważniejsze informacje o partnerze wraz z logo partnera.

  • PORP organizuje cykliczne spotkania partnerów w ramach grup warsztatowych. Spotkania te co do zasady mają charakter plenarny i poświęcone są tematom wskazanym w indykatywnym planie obszarów tematycznych grup warsztatowych PORP opracowywanym pod koniec każdego roku na rok następny

  • Na podstawie prezentacji i dyskusji prowadzonych w ramach spotkania grupy warsztatowej wypracowywane zostaje stanowisko PORP wraz z rekomendacjami działań w zakresie obszaru tematycznego, któremu poświęcone było spotkanie. Stanowisko przekazywane jest do ważnych dla rynku pracy organów decyzyjnych oraz opiniodawczo-doradczych, w szczególności do: Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, Powiatowych Rad Zatrudnienia, Zespołów Zarządzających RPS, Zespołu Sterującego SRWP, Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji, samorządów lokalnych.

  • Raz w roku organizowana jest konferencja / forum podsumowujące funkcjonowanie PORP, której celem jest prezentacja wyników prac PORP.

  • Partnerzy PORP mają możliwość proponowania WUP w Gdańsku ekspertów, którzy chcieliby włączyć się w opiniowanie/komentowanie aktualnej sytuacji na rynku pracy na stronie porp.pl. Daje to możliwość stałego monitorowania i szybkiego reagowania na pojawiające się zmiany na rynku pracy.

  • W ramach współpracy partnerów pracownik WUP w Gdańsku raz na kwartał wysyła do partnerów drogą elektroniczną prośbę o przekazanie informacji o:
- raportach i analizach, które mogą zostać umieszczone na stronie internetowej PORP,
- najbliższych wydarzeniach organizowanych przez partnerów, istotnych ze względu na cele PORP,
- ewentualnych propozycjach zmian, które mogą usprawnić działanie PORP w tym dotyczących strony internetowej.
                 Informacje przesyłane są poprzez wypełnienie formularza „Informacja o działaniach partnera istotnych dla funkcjonowania PORP”.

  • Współpraca z partnerami obejmuje również
- konsultacje tematów i zakresu badań oraz współpracę przy ich realizacji,
- diagnozowanie obszarów problemowych w szczególności w obszarze regionalnego rynku pracy,
- wspólną realizację przedsięwzięć mających na celu niwelowanie zdiagnozowanych problemów.


Współpraca jest realizowana także poprzez mniej formalne spotkania robocze dotyczące realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz bieżący kontakt telefoniczny i mailowy.